Bug 760 - Tworzenie / Format / Rozmiar czcionki
Summary: Tworzenie / Format / Rozmiar czcionki
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 517
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-28 13:01 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2011-04-17 03:00 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-28 13:01:08 CEST
Dlaczego rozmiary czcionek - bardzo mały, mały itd. są napisane małymi
literkami? Widzę tu dysonans w stosunku do wyżej zamieszczonych "Mniejszy" i
"Większy".
Comment 1 Piotr Komoda 2005-10-29 02:41:17 CEST
Pewnie dlatego, ze tak jest w oryginale. Ale jasne, moge to zmienic.
Comment 2 Piotr Komoda 2005-10-29 03:37:29 CEST
Poprawione dzieki latce z bledu 517.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.