Bug 763 - Zdublowany accesskey, okno Sprawdź pisownię
Summary: Zdublowany accesskey, okno Sprawdź pisownię
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 517
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-28 13:29 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2011-04-17 02:57 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-28 13:29:05 CEST
Zdublowany accesskey (w), polecenia 'Zamień wszystkie' i 'Ignoruj wszystkie'.
Comment 1 Piotr Komoda 2005-10-29 03:38:12 CEST
Poprawione dzieki latce z bledu 517.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.