Bug 764 - Opcje / Kodowanie znaków
Summary: Opcje / Kodowanie znaków
Status: VERIFIED DUPLICATE of bug 146
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-10-28 13:34 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-28 13:34:19 CEST
Patrz błąd #146.
Comment 1 Wojciech Kapusta 2005-10-28 13:38:04 CEST
Reszta jutro ;)
Comment 2 Marek Stępień 2005-10-28 16:22:04 CEST
Co ty robisz?!

duplikat 146.

*** This bug has been marked as a duplicate of 146 ***

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.