Bug 765 - Poprawki do helpa - plik customization.xhtml
Summary: Poprawki do helpa - plik customization.xhtml
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL: http://lxr.mozilla.org/l10n-mozilla1....
Depends on:
Blocks: 623
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-28 23:19 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-02 03:16 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments
Patch (branch) (6.56 KB, patch)
2005-10-28 23:38 CEST, Hubert Gajewski
no flags Details
Lepszy patch (branch) (6.70 KB, patch)
2005-10-28 23:42 CEST, Hubert Gajewski
no flags Details
Patch v.3 (po ustaleniach na irc-u) (6.72 KB, patch)
2005-10-28 23:55 CEST, Hubert Gajewski
no flags Details
Patch (trunk) (10.67 KB, patch)
2005-10-29 00:22 CEST, Hubert Gajewski
no flags Details
Patch v.2 (trunk) (7.04 KB, patch)
2005-10-29 00:27 CEST, Hubert Gajewski
marcoos+bugs: review+
Details

Description Hubert Gajewski 2005-10-28 23:19:48 CEST
Pierwszy z serii błędów dotyczący helpa. Rozłożyłem, bo nie wiem czy zdąże ze
wszystkim. Zaraz będzie patch.
Comment 1 Hubert Gajewski 2005-10-28 23:38:31 CEST
Created attachment 655 [details]
Patch (branch)
Comment 2 Hubert Gajewski 2005-10-28 23:42:19 CEST
Created attachment 656 [details]
Lepszy patch (branch)
Comment 3 Hubert Gajewski 2005-10-28 23:55:07 CEST
Created attachment 657 [details]
Patch v.3 (po ustaleniach na irc-u)
Comment 4 Marek Stępień 2005-10-29 00:02:58 CEST
Poprawione w 1.8. Zdejmuję bloker z 577, dodaję jako bloker błędu 623 -
potrzebna wersja dla trunk, choć nie jest to na razie pilne.
Comment 5 Hubert Gajewski 2005-10-29 00:22:56 CEST
Created attachment 658 [details]
Patch (trunk)
Comment 6 Hubert Gajewski 2005-10-29 00:27:16 CEST
Created attachment 659 [details]
Patch v.2 (trunk)

Jakiś pech mnie dziś prześladuje ;) Poprawiony patch.
Comment 7 Marek Stępień 2005-10-29 00:35:33 CEST
Checking in customization.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/customization.xhtml,v  <--  customization.xhtml
new revision: 1.6; previous revision: 1.5

fixed on trunk

fixed
Comment 8 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:35 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.