Bug 767 - Poprawki do helpa - plik prefs.xhtml
Summary: Poprawki do helpa - plik prefs.xhtml
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL: http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl...
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-29 17:51 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-02 03:16 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments
Patch (trunk) (17.39 KB, patch)
2005-10-29 17:54 CEST, Hubert Gajewski
no flags Details
Patch (branch). Dodatkowo poprawia identyfikatory w <h3> (19.13 KB, patch)
2005-10-29 18:33 CEST, Hubert Gajewski
marcoos+bugs: review+
Details
Patch (trunk) (19.12 KB, patch)
2005-10-29 20:23 CEST, Hubert Gajewski
no flags Details

Description Hubert Gajewski 2005-10-29 17:51:20 CEST
Znalezione błędy:
- literówki
- używanie słowa Opcje zamiast &pref.pluralCaps;
- nadużywanie wielkich liter
- inne tytuły niż w rdf
- niepotrzebne dwukropki w tytułach
itp.
Zaraz będzie patch.
Comment 1 Hubert Gajewski 2005-10-29 17:54:23 CEST
Created attachment 669 [details]
Patch (trunk)
Comment 2 Hubert Gajewski 2005-10-29 18:12:42 CEST
Comment on attachment 669 [details]
Patch (trunk)

Znalazłem jeszcze kilka ważnych błędów. Zaraz będzie nowy patch.
Comment 3 Hubert Gajewski 2005-10-29 18:33:31 CEST
Created attachment 670 [details]
Patch (branch). Dodatkowo poprawia identyfikatory w <h3>
Comment 4 Marek Stępień 2005-10-29 20:22:02 CEST
Checking in prefs.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/prefs.xhtml,v  <--  prefs.xhtml
new revision: 1.9.2.12; previous revision: 1.9.2.11

fixed1.8
Comment 5 Hubert Gajewski 2005-10-29 20:23:07 CEST
Created attachment 672 [details]
Patch (trunk)
Comment 6 Marek Stępień 2005-10-29 20:26:56 CEST
Checking in prefs.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/prefs.xhtml,v  <--  prefs.xhtml
new revision: 1.20; previous revision: 1.19

fixed on trunk

fixed
Comment 7 Hubert Gajewski 2005-11-19 14:47:02 CET
verified
Comment 8 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:35 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.