Bug 768 - Zdublowany accesskey w menu kontekstowym tworzonej wiadomości
Summary: Zdublowany accesskey w menu kontekstowym tworzonej wiadomości
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 517
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-29 17:56 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2011-04-17 02:56 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-29 17:56:04 CEST
W menu kontekstowym tworzonej wzgl. edytowanej wiadomości mamy zdublowany
accesskey (w): "Wklej bez formatowania" i "Zaznacz wszystko".
Comment 1 Piotr Komoda 2005-10-31 15:14:46 CET
Poprawione dzieki latce z bledu 517.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.