Bug 770 - Książka adresowa / Menu Plik - Podgląd wydruku Książki adresowej
Summary: Książka adresowa / Menu Plik - Podgląd wydruku Książki adresowej
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 517
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-29 18:24 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2011-04-17 02:55 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-29 18:24:26 CEST
Tu także proponowałbym słowo ...Książki... napisać małą literką.
Comment 1 Wojciech Kapusta 2005-10-29 18:29:56 CEST
To samo w przypadku okienka "Właściwości Książki adresowej".

Comment 2 Piotr Komoda 2005-10-31 15:15:19 CET
Poprawione dzieki latce z bledu 517.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.