Bug 771 - Książka adresowa, Pokaż nazwę jako - duże i małe litery
Summary: Książka adresowa, Pokaż nazwę jako - duże i małe litery
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks: 517
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-29 18:39 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2011-04-17 02:54 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-29 18:39:05 CEST
'Nazwisko, Imię'; 'Imię, Nazwisko' - w zasadzie należałoby napisać 'Nazwisko,
imię' oraz 'Imię, nazwisko' To samo dotyczy nagłówka kolumny 'Imię i Nazwisko'
nad listą wizytówek.
Comment 1 Wojciech Kapusta 2005-10-29 18:40:59 CEST
... oraz polecenia 'Sortuj według'.
Comment 2 Piotr Komoda 2005-10-31 15:15:28 CET
Poprawione dzieki latce z bledu 517.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.