Bug 772 - Błąd nielokalizacyjny - brak możliwości użycia filtru dla kilku kont
Summary: Błąd nielokalizacyjny - brak możliwości użycia filtru dla kilku kont
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-10-29 19:16 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-29 19:16:31 CEST
Nie ma możliwości zastosowania określonego filtru dla kilku kont; poniekąd jest
to logiczne, bo można definiować różne zachowania. Ale dobrym rozwiązaniem
byłaby możliwość zapisywania reguł filra(ów) do pliku i następnie importu np.
dla innego konta.
Comment 1 Marek Stępień 2006-11-23 22:20:47 CET
Błędy nielokalizacyjne, jak sama nazwa wskazuje, są z definicji INVALID.

Dopóki komuś nie zachce się przekopać przez BMO i odnaleźć oryginalnych zgłoszeń
(bo podejrzewam, że są), przeniosłem to na wiki:
http://wiki.aviary.pl/wiki/index.php/Mozilla:Thunderbird:Pomys%C5%82y_Wojciecha

Ordnung muss sein.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.