Bug 774 - Poprawki do helpa - plik popup.xhtml
Summary: Poprawki do helpa - plik popup.xhtml
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL: http://lxr.mozilla.org/l10n-mozilla1....
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-29 19:38 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-02 03:16 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments
Patch (branch) (5.48 KB, patch)
2005-10-29 19:46 CEST, Hubert Gajewski
marcoos+bugs: review+
Details
Patch (trunk) (5.47 KB, patch)
2005-10-29 20:51 CEST, Hubert Gajewski
no flags Details

Description Hubert Gajewski 2005-10-29 19:38:12 CEST
Znalezione błędy:
- użycie <abbr>, które tutaj i tak nie działa
- złe nazwy opcji blokowania pop-upów
- nadużywanie wielkich liter

Zaraz będzie patch.
Comment 1 Hubert Gajewski 2005-10-29 19:46:37 CEST
Created attachment 671 [details]
Patch (branch)
Comment 2 Marek Stępień 2005-10-29 20:24:32 CEST
checked-in - moz1.8 branch

fixed1.8
Comment 3 Hubert Gajewski 2005-10-29 20:51:05 CEST
Created attachment 674 [details]
Patch (trunk)
Comment 4 Marek Stępień 2005-10-30 00:22:29 CEST
wrzucone w t.

fixed b+t
Comment 5 Hubert Gajewski 2005-11-19 14:47:40 CET
verified
Comment 6 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:36 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.