Bug 775 - [fixed1.8] Poprawki do helpa - plik cookies.xhtml
Summary: [fixed1.8] Poprawki do helpa - plik cookies.xhtml
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL: http://lxr.mozilla.org/l10n-mozilla1....
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-29 21:04 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-02 03:16 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments
Patch (branch) (6.30 KB, patch)
2005-10-29 21:05 CEST, Hubert Gajewski
no flags Details
Patch (trunk) (7.55 KB, patch)
2005-10-30 00:48 CEST, Hubert Gajewski
marcoos+bugs: review+
Details

Description Hubert Gajewski 2005-10-29 21:04:42 CEST
Znalezione błędy:
- nieprzetłumaczone Clear Cookies Now
- szyk wyrazów
- drobne: kropki, przecinki
- na sztywno wpisane "preferencji"
Comment 1 Hubert Gajewski 2005-10-29 21:05:19 CEST
Created attachment 675 [details]
Patch (branch)
Comment 2 Marek Stępień 2005-10-30 00:46:42 CEST
Wrzucone do 1.8 branch.

fixed 1.8
Comment 3 Hubert Gajewski 2005-10-30 00:48:22 CEST
Created attachment 681 [details]
Patch (trunk)
Comment 4 Marek Stępień 2005-10-30 14:37:39 CET
checked into trunk

fixed
Comment 5 Hubert Gajewski 2005-11-19 14:48:26 CET
verified
Comment 6 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:36 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.