Bug 784 - Nie przetłumaczony tekst
Summary: Nie przetłumaczony tekst
Status: VERIFIED DUPLICATE of bug 685
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-11-02 17:17 CET by Tajeminczy Pomocnik
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Tajeminczy Pomocnik 2005-11-02 17:17:48 CET
Pomoc > Zgłoś niedziałający link, po pierwszym pojawieniu się okna jest
wyświetlana ramka a w niej zawartość o treści angielskiej.
Comment 1 Marek Stępień 2005-11-02 17:33:02 CET

*** This bug has been marked as a duplicate of 685 ***
Comment 2 Hubert Gajewski 2008-12-30 13:02:58 CET
Verified
Comment 3 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:40 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.