Bug 788 - Checkbox aktualizacja wyszukiwarek
Summary: Checkbox aktualizacja wyszukiwarek
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-11-04 23:01 CET by Radek Kabaciński
Modified: 2009-01-02 03:16 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Radek Kabaciński 2005-11-04 23:01:33 CET
Opcje -> Zaawansowane -> Aktualizacja
"Automatyczne sprawdzaj, czy są dostępne aktualizacje dla:
...
[ ] wyszukiwarek"

Czy w tym wypadku nie powinno być raczej "wtyczek (dla/do) wyszukiwarek"?
Albo nawet: "zainstalowanych wtyczek..."?
Comment 1 Marek Stępień 2005-11-04 23:18:01 CET
"Wtyczka do wyszukiwarek" byłaby potworkiem słownym. Stosujemy nazwę
"wyszukiwarka", która może nie jest dokładnym tłumaczeniem, ale jest za to
zrozumiała dla użytkownika.

Por. np. menu pokazujące się po kliknięciu na ikonę w pasku wyszukiwania.

invalid.
Comment 2 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:41 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.