Bug 789 - Pomoc się nie wyświetla
Summary: Pomoc się nie wyświetla
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 krytyczny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-11-05 11:02 CET by Marek Stępień
Modified: 2009-01-02 03:16 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Patch (branch & trunk) (1.29 KB, patch)
2005-11-05 11:06 CET, Marek Stępień
no flags Details

Description Marek Stępień 2005-11-05 11:02:40 CET
Pomoc > Spis treści: okno pomocy jest puste...
Comment 2 Marek Stępień 2005-11-05 11:06:30 CET
Created attachment 703 [details]
Patch (branch & trunk)

Patch

Zamienia – na "-" w firebird-toc.rdf, taka encja nie jest zdefiniowana w
dokumentach RDF i to ona jest tutaj winna.
Comment 3 Marek Stępień 2005-11-05 11:07:36 CET
trunk:
Checking in firebird-toc.rdf;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/firebird-toc.rdf,v  <--  firebird-toc.rdf
new revision: 1.24; previous revision: 1.23

1.8 branch:
Checking in firebird-toc.rdf;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/firebird-toc.rdf,v  <--  firebird-toc.rdf
new revision: 1.12.2.12; previous revision: 1.12.2.11

fixed
Comment 4 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:42 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.