Bug 792 - Literówka w zakładce załącznik okna nowe wydarzenie / nowe zadanie
Summary: Literówka w zakładce załącznik okna nowe wydarzenie / nowe zadanie
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Sunbird/Lightning
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: trunk
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 trywialny
Assignee: Irek Chmielowiec
QA Contact: Irek Chmielowiec
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-11-08 14:43 CET by Marcin Kost
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Marcin Kost 2005-11-08 14:43:48 CET
Okna dodawania nowego wydarzenia lub nowego zadania mają literówkę w zakładce
"Załącznik" -> jest napisane "Załączniku"
Comment 1 Marek Stępień 2006-05-16 20:36:06 CEST
Poprawione w 0.3a2.
Comment 2 Hubert Gajewski 2008-05-03 06:27:33 CEST
Masowa zmiana produktu. Maile można odfiltrować po: hubert-zmienia-produkty.
Comment 3 Hubert Gajewski 2009-01-01 14:57:23 CET
Bugspam. Ustawienie numeru wersji.
Comment 4 Hubert Gajewski 2009-01-01 15:01:17 CET
Bugspam. Ustawienie numeru wersji.
Comment 5 Hubert Gajewski 2009-01-01 15:12:06 CET
Bugspam. Ustawienie numeru wersji.
Comment 6 Hubert Gajewski 2009-01-01 15:30:40 CET
Bugspam. Ustawienie numeru wersji.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.