Bug 793 - Błąd po wgraniu polskiego tłumaczenia bugzilli 2.18.3
Summary: Błąd po wgraniu polskiego tłumaczenia bugzilli 2.18.3
Status: RESOLVED WONTFIX
Alias: None
Product: Bugzilla
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 trywialny
Assignee: Pawel Chmielowski
QA Contact: Roman Pszonka
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-11-13 14:47 CET by Krzysztof Glinka
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Krzysztof Glinka 2005-11-13 14:47:58 CET
po zainstalowaniu polskiej lokalizacji podczas zgłaszania nowego błędu, po
nacisnięciu przycisku 'Wyślij' pojawia się komunikat: 
undef error - Can't use string ("") as a HASH ref while "strict refs" in use at
/usr/share/bugzilla/lib/Bugzilla/BugMail.pm line 118.
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2008-11-13 19:10:19 CET
nie pracujemy juz nad tak stara bugzilla. aktualna to 3.0

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.