Bug 794 - Błąd gramatyczny w Pomocy - dot. słowa "panel"
Summary: Błąd gramatyczny w Pomocy - dot. słowa "panel"
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 623
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-11-13 19:30 CET by Teo Życzkowski
Modified: 2009-01-02 03:42 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments
Patch (trunk) (2.30 KB, patch)
2005-11-13 19:43 CET, Marek Stępień
hubert+bap: review+
Details

Description Teo Życzkowski 2005-11-13 19:30:51 CET
W pomocy Firefoksa w D. l.p użyto "panela". Jest to nieprawidłowe ponieważ w D.
l.p powinno być "panelu".
Comment 1 Marek Stępień 2005-11-13 19:43:42 CET
Created attachment 708 [details]
Patch (trunk)
Comment 2 Hubert Gajewski 2005-11-13 20:00:21 CET
Comment on attachment 708 [details]
Patch (trunk)

r+
Comment 3 Marek Stępień 2005-11-13 20:03:31 CET
Poprawione w trunk.

Nie będzie poprawione w 1.5.
Comment 4 Hubert Gajewski 2005-11-13 20:14:24 CET
verified

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.