Bug 799 - Brak encji calendarproperties.color.label w calendar.dtd
Summary: Brak encji calendarproperties.color.label w calendar.dtd
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Sunbird/Lightning
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: trunk
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Irek Chmielowiec
URL: http://lxr.mozilla.org/seamonkey/sour...
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-11-21 12:36 CET by Marek Stępień
Modified: 2009-01-01 15:30 CET (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2005-11-21 12:36:54 CET
Przeglądarka:         Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl; rv:1.8) Gecko/20051107 Firefox/1.5
Identyfikator wersji: 

W polskiej lokalizacji w pliku calendar.dtd brakuje encji
calendarproperties.color.label, co objawia się błędem XUL przy dodawaniu nowego
kalendarza.

Powtarzalność: Zawsze
Postępowanie aby powtórzyć:
Comment 1 Marek Stępień 2005-11-21 12:37:30 CET
.
Comment 2 Marek Stępień 2006-01-03 22:28:32 CET
Poprawione w http://beta.aviary.pl/sunbird/0.3a1/l10n_src/calendar.zip...
Comment 3 Marek Stępień 2006-01-03 23:46:57 CET
Poprawione w buildzie dla Windows i nowym langpacku.

fixed.
Comment 4 Marek Stępień 2006-01-03 23:54:05 CET
Dla jasności: w buildzie linuksowym również zostało to naprawione.
Comment 5 Hubert Gajewski 2008-05-03 06:27:38 CEST
Masowa zmiana produktu. Maile można odfiltrować po: hubert-zmienia-produkty.
Comment 6 Hubert Gajewski 2009-01-01 15:30:42 CET
Bugspam. Ustawienie numeru wersji.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.