Bug 800 - Encja relnotes powinna prowadzić do notek o wydaniu dla odpowiedniej wersji
Summary: Encja relnotes powinna prowadzić do notek o wydaniu dla odpowiedniej wersji
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL: http://lxr.mozilla.org/l10n-mozilla1....
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-11-21 22:43 CET by Marek Stępień
Modified: 2011-04-17 02:44 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2005-11-21 22:43:41 CET
Przeglądarka:         Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl; rv:1.8) Gecko/20051107 Firefox/1.5
Identyfikator wersji: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl; rv:1.8) Gecko/20051107 Firefox/1.5

W tej chwili we wszystkich Tb jest ustawiona na thunderbird.pl/conowego.html, co
znaczy, ze te same relnotes dostanie uzytkownik np. 1.0 i 1.5. Notki o wydaniu
powinny być różne dla każdej wersji, czyli np. thunderbird.pl/conowego-1.5.htmlPowtarzalność: Zawsze
Postępowanie aby powtórzyć:
1. Wybierz "Informacje o wydaniu" z menu Pomoc


Aktualny wynik:  
conowego.html

Oczekiwany wynik:  
conowego-nr.wersji.html
Comment 1 Piotr Komoda 2005-12-19 03:50:29 CET
Ten blad mozna juz zamknac.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.