Bug 801 - Actual Results to nie jest "Aktualny wynik"...
Summary: Actual Results to nie jest "Aktualny wynik"...
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Bugzilla
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Nikt nad tym nie pracuje (Aviary.pl Dummy Bug Owner)
QA Contact: bugzilla
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-11-21 23:51 CET by Marek Stępień
Modified: 2010-05-06 10:20 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments
Poprawka zgodnie z tym co jest w helpie (335 bytes, patch)
2005-12-06 13:47 CET, Pawel Chmielowski
no flags Details

Description Marek Stępień 2005-11-21 23:51:12 CET
Dodawałem błąd 800 i zobaczyłem napis: "Aktualny wynik" tam, gdzie w en-US jest
"Actual results". 

Powinno oczywiście być "Faktyczny/-e wynik(i)", bo "actual" nie znaczy
"aktualny", tylko właśnie "faktyczny", "rzeczywisty".
Comment 1 Pawel Chmielowski 2005-12-06 13:47:34 CET
Created attachment 712 [details]
Poprawka zgodnie z tym co jest w helpie

Poprawiłem na "otrzymany" tak jak to odnotowałem w helpie.
Comment 2 Hubert Gajewski 2008-11-24 13:36:14 CET
-> Wadim
Comment 3 Hubert Gajewski 2010-04-11 06:29:20 CEST
Zmiana ownera Bugzilli: Wadim -> Stef
Comment 4 Hubert Gajewski 2010-04-11 06:29:53 CEST
Zmiana ownera Bugzilli: Wadim -> Stef
Comment 5 Leszek Życzkowski 2010-05-06 10:00:07 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #4)
> Zmiana ownera Bugzilli: Wadim -> Stef
Comment 6 Leszek Życzkowski 2010-05-06 10:20:54 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #5)
> (W odpowiedzi na komentarz #4)
> > Zmiana ownera Bugzilli: Wadim -> Stef

Ujednolicono wszędzie na „Rzeczywisty rezultat”, oraz odpowiednio „Oczekiwany rezultat”

changeset 10	5c688b94a64e

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.