Bug 805 - Zapomniana "kropka" w dom/chrome/security/caps.properties w zdaniu ". Udziel..."
Summary: Zapomniana "kropka" w dom/chrome/security/caps.properties w zdaniu ". Udziel..."
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 normalny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: wadimd
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-12-01 14:28 CET by Marcin W. Dąbrowski
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Marcin W. Dąbrowski 2005-12-01 14:28:52 CET
Wyskoczyło mi okienko przy zabawie TiddlyWiki. Poniższy patch chyba wyjaśnia
wszystko.

Patch:

--- caps.properties.bak	2005-04-16 11:18:00.000000000 +0200
+++ caps.properties	2005-12-01 14:20:11.878302600 +0100
@@ -25,7 +25,7 @@
 No=Zabro\u0144
 Titleline=Zabezpieczenia internetowe
 CheckMessage=Zapami\u0119taj t\u0119 decyzj\u0119
-EnableCapabilityQuery=Skrypt z "%S" za\u017c\u0105da\u0142 rozszerzonych i
niebezpiecznych dla Twojego komputera i danych uprawnie\u0144:\n\n%S\n\n. Udziel
\u017c\u0105danych uprawnie\u0144 tylko w przypadku, gdy jeste\u015b pewien,
\u017ce to \u017ar\u00f3d\u0142o jest wolne od wirus\u00f3w i innych
niebezpiecze\u0144stw.
+EnableCapabilityQuery=Skrypt z "%S" za\u017c\u0105da\u0142 rozszerzonych i
niebezpiecznych dla Twojego komputera i danych uprawnie\u0144:\n\n%S\n\nUdziel
\u017c\u0105danych uprawnie\u0144 tylko w przypadku, gdy jeste\u015b pewien,
\u017ce to \u017ar\u00f3d\u0142o jest wolne od wirus\u00f3w i innych
niebezpiecze\u0144stw.
 
 EnableCapabilityDenied=Skrypt z "%S" nie otrzyma\u0142 uprawnie\u0144 %S.
 CheckLoadURIError=B\u0142\u0105d naruszenia bezpiecze\u0144stwa:
Tre\u015b\u0107 zawarta pod adresem %S nie mo\u017ce zosta\u0107 za\u0142adowana
lub powi\u0105zana z %S.
Comment 1 Marek Stępień 2006-02-06 14:14:18 CET
Poprawione w 1.8 i trunk.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.