Bug 806 - Nieprawidłowy odnośnik do bannerów
Summary: Nieprawidłowy odnośnik do bannerów
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL: http://firefox.pl/promocja.html
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-12-02 12:37 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2005-12-02 12:37:19 CET
Na stronie http://firefox.pl/promocja.html jest odnośnik do nieistniejącej już
strony: http://www.mozilla.com/firefox/buttons.html
Wszystko jest na SFX: http://www.spreadfirefox.com/?q=affiliates/homepage
Comment 1 Marek Stępień 2005-12-03 23:57:01 CET
poprawione
Comment 2 Hubert Gajewski 2005-12-04 04:12:46 CET
verified

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.