Bug 807 - Niepotrzebne użycie wielkich liter [ @ /mail/chrome/messenger/mime.properties ]
Summary: Niepotrzebne użycie wielkich liter [ @ /mail/chrome/messenger/mime.properties ]
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL: http://lxr.mozilla.org/l10n-mozilla1....
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-12-03 21:49 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2011-04-17 02:44 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2005-12-03 21:49:38 CET
http://lxr.mozilla.org/l10n-mozilla1.8/source/pl/mail/chrome/messenger/mime.properties#81
http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl/mail/chrome/messenger/mime.properties#81

JEST:
1038=<B>Ta wiadomo\u015B\u0107 przekracza Maksymalny limit wielko\u015Bci
wiadomo\u015Bci ustalony w Konfiguracji Kont, dlatego pobrano tylko kilka
pierwszych linii wiadomo\u015Bci z serwera.<P>Kliknij <A HREF="

POWINNO BYĆ
1038=<B>Ta wiadomo\u015B\u0107 przekracza maksymalny limit wielko\u015Bci
wiadomo\u015Bci ustalony w Konfiguracji kont, dlatego pobrano tylko kilka
pierwszych linii wiadomo\u015Bci z serwera.<P>Kliknij <A HREF="
Comment 1 Marek Stępień 2005-12-04 00:00:50 CET
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=318758

Czeka na approval od wczoraj.

invalid (-> bmo 318758)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.