Bug 808 - "Konfiguracja kont" wszędzie powinna nazywać się tak samo
Summary: "Konfiguracja kont" wszędzie powinna nazywać się tak samo
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-12-03 22:15 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2011-04-17 02:44 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2005-12-03 22:15:19 CET
W plikach:

messenger/AccountManager.dtd
messenger/am-main.dtd
messenger/am-serverwithnoidentities.dtd
messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
messenger/messenger.dtd
messenger/messenger.properties

raz jest "Konfiguracja kont", a raz "Konfiguracja konta". Wszędzie powinno być
tak samo.
Comment 1 Piotr Komoda 2005-12-07 21:31:45 CET
AccountManager.dtd oraz messenger.properties zostaly poprawione dzieki latce z
bledu https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=318758. To, co jest w
am-main.dtd musi zostac, gdyz dotyczy jednego, konkretnego konta, a nie ich
wielu. Blad zamykam.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.