Bug 810 - Zamiast "Przenosisz błąd(y)" powinno być "Przenosisz błąd (błędy)"
Summary: Zamiast "Przenosisz błąd(y)" powinno być "Przenosisz błąd (błędy)"
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Bugzilla
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Stefan Plewako :stef
QA Contact: Roman Pszonka
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-12-06 13:27 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2012-07-07 12:39 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments
Poprawka (1.52 KB, patch)
2005-12-06 13:49 CET, Pawel Chmielowski
no flags Details

Description Hubert Gajewski 2005-12-06 13:27:14 CET
JEST:
Przenosisz błąd(y) do produktu Lokalizacje, tym samym wersja, komponent,
docelowa wersja błędu przestają być prawidłowe.

To znaczy:
"Przenosisz błąd" albo "Przenosisz błądy" :)

POWINNO BYĆ:
Przenosisz błąd (błędy) do produktu Lokalizacje, tym samym wersja, komponent,
docelowa wersja błędu przestają być prawidłowe.
Comment 1 Pawel Chmielowski 2005-12-06 13:49:33 CET
Created attachment 713 [details]
Poprawka

Analogiczny błąd znalażlem w jeszcze jednym miejsu.
Comment 2 Wojciech Kapusta 2008-02-26 02:24:04 CET
Czy można prosić o szczegóły? 
Błąd ma w dalszym ciągu status NEW. Chciałem to sprawdzić, ale nie potrafię go odtworzyć.

Chyba, że jest od dawna naprawiony, wzgl. nie dotyczy aktualnej Bugzilli?

Comment 3 Hubert Gajewski 2010-04-11 06:35:45 CEST
Zmiana ownera Bugzilli: Wadim -> Stef

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.