Bug 813 - Literówka na stronie powitalnej
Summary: Literówka na stronie powitalnej
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 2.0
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P5 normalny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-12-18 17:19 CET by Rafał Voss
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Rafał Voss 2005-12-18 17:19:27 CET
Na stonie powitalnej w ostatnim słowie pierwszego akapitu:
"(...) przesyłkami będącymi próbą uszustwa"
jest uszustwa zamiast oszustwa
Comment 1 Piotr Komoda 2005-12-19 03:53:47 CET
Ten blad zostal juz poprawiony kompilacjach pre-RC2.
http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/thunderbird/nightly/latest-mozilla1.8-1.5rc2-l10n/

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.