Bug 82 - Dopisać coś o bezpieczeństwie Fx w porównaniu do IE
Summary: Dopisać coś o bezpieczeństwie Fx w porównaniu do IE
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL: http://www.firefox.pl/dlaczego.html
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2004-05-29 21:49 CEST by Marek Stępień
Modified: 2006-04-07 19:01 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2004-05-29 21:49:54 CEST
Trzeba dopisać coś o bezpieczeństwie, bo na głównej podajemy to jako jeden z
powodów, dla ktorych warto wybrać Fx, ale na podstronie już tego nie ma.

Jacyś chętni? :)
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-05-30 16:13:45 CEST
-> Marcoos
Comment 2 Marek Stępień 2004-10-13 19:14:49 CEST
Tak jakby fixed.

Zamykam.
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2004-10-22 18:11:42 CEST
mass VERIFIED (odwet! ;) ) 

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.