Bug 822 - Drobne literówki
Summary: Drobne literówki
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Sunbird/Lightning
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: trunk
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 drobny
Assignee: Irek Chmielowiec
QA Contact: Irek Chmielowiec
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2006-01-02 01:25 CET by istick
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description istick 2006-01-02 01:25:29 CET
1. W nagłówku okna z nowym wydarzeniem jest tylko słowo 'Nowe', a powinno być
'Nowe wydarzenie'
2. W menu 'Edycja' widnieje opcja 'Zazanacz wszystko'
Comment 1 Marek Stępień 2006-05-16 20:38:15 CEST
Poprawione w 0.3a2.
Comment 2 Hubert Gajewski 2008-05-03 06:27:42 CEST
Masowa zmiana produktu. Maile można odfiltrować po: hubert-zmienia-produkty.
Comment 3 Hubert Gajewski 2009-01-01 15:30:47 CET
Bugspam. Ustawienie numeru wersji.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.