Bug 826 - Czy to jest dobre tłumaczenie "Gotowe" zamiast "Zmień"
Summary: Czy to jest dobre tłumaczenie "Gotowe" zamiast "Zmień"
Status: RESOLVED WONTFIX
Alias: None
Product: Camino
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.0
Hardware: Wszystkie Mac OS X 10.4
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Chyliński
QA Contact: Marek Stępień
URL: http://homepage.mac.com/komor/roznosc...
: 825 (view as bug list)
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2006-01-08 22:31 CET by Rafał Komorowski
Modified: 2014-08-15 11:12 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments
Zrzut ekranu omawianego problemu (36.51 KB, image/png)
2006-01-08 22:37 CET, Marek Stępień
no flags Details

Description Rafał Komorowski 2006-01-08 22:31:46 CET
Podany URL pokazuje okno z pytaniem, w którym domyślny przycisk jest "Gotowe". Ale funkcją tego 
przycisku jest _zmiana_ aktualnego ustawienia blokowania reklam. To jest mylące, żeby aktywna 
funkcjonalność kryła się pod napisem "Gotowe", a nie "Zmień", "Wyłącz", "Włącz" czy coś podobnego. Co 
sądzicie?
Comment 1 Marek Stępień 2006-01-08 22:37:06 CET
Created attachment 720 [details]
Zrzut ekranu omawianego problemu

Zrzut ekranu utworzony przez zgłaszającego.

Zwykle tego rodzaju rzeczy należy dołączać jako załączniki do raportów
błędów (opcja "Utwórz nowy załącznik"). Czasami możemy chcieć po
jakimś czasie wrócić do zgłoszonego x miesięcy temu błędu i... nie
wiadomo, o co chodzi.
Comment 2 Marek Stępień 2006-01-08 22:37:52 CET
*** Bug 825 has been marked as a duplicate of this bug. ***
Comment 3 Rafał Komorowski 2006-01-08 22:45:49 CET
> Zwykle tego rodzaju rzeczy należy dołączać jako załączniki do raportów

Sorry za lamerstwo w temacie zrzutu, ale pierwszy raz korzystam z tego interfejsu i musiałem przegapić tę 
opcję. Następnym razem będę pamiętam. A ten duplikat #825 to jakiś wyskok przeglądarki, która za szybko 
sobie wcisnęła "Zatwierdź" ;-)
Comment 4 Piotr Chyliński 2006-01-08 23:25:36 CET
To okno tworzone jest na podstawie zawartości pliku Camino.app/../Localizable.strings i nie posiada własnej, 
oddzielnej definicji. Korzysta więc z ogólnego tłumaczenia przycisku "OK" i nie umożliwia zastosowania 
specyficznego dla niego, oddzielnego tłumaczenia tego przycisku. Zresztą w oryginale mamy tam również 
przycisk "OK".
W tej sytuacji widzę dwa rozwiązania: albo zostawić to tak, jak jest teraz, albo odejść od tradycyjnego dla 
lokalizacji Mac OS X tłumaczenia "OK"="Gotowe" i znaleźć inne, bardziej ogólne tłumaczenie. Nie może to 
być jednak żadne z proponowanych ("Zmień", "Wyłącz", "Włącz"), ponieważ zmiana będzie dotyczyła również 
innych okien tworzonych na bazie słownictwa ogólnego z pliku Camino.app/../Localizable.strings, a więc 
znakomitej większości okien komunikatów.
Comment 5 Piotr Chyliński 2006-02-17 01:07:44 CET
Z braku lepszego pomysłu na razie musi zostać tak, jak jest.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.