Bug 827 - Zmiana tłumaczenia pozycji Nowy w menu Plik SeaMonkey na Nowe
Summary: Zmiana tłumaczenia pozycji Nowy w menu Plik SeaMonkey na Nowe
Status: RESOLVED WONTFIX
Alias: None
Product: SeaMonkey
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 2.0
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 normalny
Assignee: Adrian Kalla :Adrianer
QA Contact: seamonkey
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2006-01-10 20:03 CET by Rafał Likus
Modified: 2008-12-21 18:13 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Rafał Likus 2006-01-10 20:03:48 CET
Przeglądarka:         Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL; rv:1.8) Gecko/20051219 SeaMonkey/1.0b
Identyfikator wersji: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL; rv:1.8) Gecko/20051219 SeaMonkey/1.0b

Proponuję zmienić tłumaczenie pozycji "Nowy" w menu Plik okien SeaMonkey na "Nowe".
Mam mieszane uczucia, ale wydaje mi się że to lepiej pasuje niż tak jak jest w
tej chwili.

Powtarzalność: Zawsze
Postępowanie aby powtórzyć:
1.
2.
3.
Comment 1 Adrian Kalla :Adrianer 2006-02-13 00:23:10 CET
dodaje Aviary bo to musiałoby być jednolite...
Comment 2 Adrian Kalla :Adrianer 2006-07-21 02:24:37 CEST
może się ktoś z polonistów tu wypowiedzieć? ;)
Bo z "Nowy" jest niedobrze, ale z "Nowe" też nie jest perfekt...
Comment 3 Marek Stępień 2006-07-28 19:30:31 CEST
Łączenie dwóch komponentów SeaMonkey w jeden.

Przepraszam za bugspam, maile odfiltrować można po haśle: jednasmk
Comment 4 Adrian Kalla :Adrianer 2008-12-21 18:13:43 CET
Bug 2131 -> "Nowa"

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.