Bug 828 - drobne literówki i braki w tłumaczeniu
Summary: drobne literówki i braki w tłumaczeniu
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Sunbird/Lightning
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: trunk
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 drobny
Assignee: Irek Chmielowiec
QA Contact: Irek Chmielowiec
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2006-01-13 09:52 CET by Marcin Miczek
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Marcin Miczek 2006-01-13 09:52:28 CET
1. w menu "Widok" pierwsze polecenie "Toolbars" nieprzetłumaczone;
2a. w menu "Plik" polecenie "Nowe zadanie..." lub "Nowe wydarzenie..." - otwiera
się nowe okno - w zakładce "Ogólne" "Priwatność" zamiast "Prywatność";
2b. to samo okno, nazwa zakładka "Załączniku" - powinien być chyba "Załącznik"
albo "Załączniki".
Comment 1 Marek Stępień 2006-05-16 20:39:02 CEST
Poprawione w 0.3a2.
Comment 2 Hubert Gajewski 2008-05-03 06:27:43 CEST
Masowa zmiana produktu. Maile można odfiltrować po: hubert-zmienia-produkty.
Comment 3 Hubert Gajewski 2009-01-01 15:30:48 CET
Bugspam. Ustawienie numeru wersji.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.