Bug 835 - Spolszczenie Sunbirda
Summary: Spolszczenie Sunbirda
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Sunbird/Lightning
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: trunk
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 normalny
Assignee: Irek Chmielowiec
QA Contact: Irek Chmielowiec
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2006-02-04 16:25 CET by Adam Michalik
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Adam Michalik 2006-02-04 16:25:53 CET
Zamiast Widok > Toolbars powinno po polsku być > Paski narzędzi :-)

Pozdrawiam,
Adam Michalik
Comment 1 Marek Stępień 2006-05-16 20:34:28 CEST
Poprawione w 0.3a2.
Comment 2 Hubert Gajewski 2008-05-03 06:27:46 CEST
Masowa zmiana produktu. Maile można odfiltrować po: hubert-zmienia-produkty.
Comment 3 Hubert Gajewski 2009-01-01 15:30:52 CET
Bugspam. Ustawienie numeru wersji.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.