Bug 839 - Zamiast wielkich liter powinny być małe, zamiast spacji:   [ @ browser/chrome/help/customization.xhtml ]
Summary: Zamiast wielkich liter powinny być małe, zamiast spacji:   [ @ browser/c...
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 drobny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL: http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl...
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2006-02-12 12:36 CET by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-02 03:23 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments
Patch (trunk) (3.15 KB, patch)
2006-02-12 12:37 CET, Hubert Gajewski
marcoos+bugs: review+
Details
Patch (branch1.8) (4.00 KB, patch)
2006-02-12 12:38 CET, Hubert Gajewski
marcoos+bugs: review+
Details

Description Hubert Gajewski 2006-02-12 12:36:28 CET
Plik: browser/chrome/help/customization.xhtml 

1) Nie ma potrzeby zaczynania każdej z pozycji listy z wielkiej litery, nawet
jeśli jeśli jest odnośnikiem do tytułu o takiej samej nazwie.

-  <li><a href="#rearranging_toolbar_items">Zmiana zawartości pasków
narzędzi</a></li>
-  <li><a href="#adding_removing_toolbars">Ukrywanie, dodawanie i&nbsp;usuwanie
pasków narzędzi</a></li>
+  <li><a href="#rearranging_toolbar_items">zmiana zawartości pasków
narzędzi</a>,</li>
+  <li><a href="#adding_removing_toolbars">ukrywanie, dodawanie i&nbsp;usuwanie
pasków narzędzi</a>.</li>

IMHO używanie wielkich lter w listach jest dobrym pomysłem wtedy, gdy:
- pozycje listy tworzą długie, złożone zdania
- lista jest numerowana
- pozycje listy to zacytowane nazwy opcji z Firefoksa, które w nim samym też są
wymienione z wielkiej litery

2) Zamiast spacji po spójnikach powinno być &nbsp;
Comment 1 Hubert Gajewski 2006-02-12 12:37:18 CET
Created attachment 723 [details]
Patch (trunk)
Comment 2 Hubert Gajewski 2006-02-12 12:38:02 CET
Created attachment 724 [details]
Patch (branch1.8)
Comment 3 Marek Stępień 2006-02-28 21:08:57 CET
Checked-in, 1.8 branch + trunk.

Nie będzie poprawione w 1.8.0.x.

fixed.
Comment 4 Hubert Gajewski 2006-02-28 21:32:26 CET
verified

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.