Bug 842 - ...
Summary: ...
Status: VERIFIED DUPLICATE of bug 818
Alias: None
Product: Sunbird/Lightning
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: trunk
Hardware: Wszystkie Windows 2000
: P2 normalny
Assignee: Irek Chmielowiec
QA Contact: Irek Chmielowiec
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2006-02-19 21:35 CET by Mariusz Opala
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Mariusz Opala 2006-02-19 21:35:49 CET
W oknie nowe zadania zamiast słowa "prywatność" jest "priwatność"
Comment 1 Hubert Gajewski 2006-02-20 01:07:49 CET

*** This bug has been marked as a duplicate of 818 ***
Comment 2 Hubert Gajewski 2008-05-03 06:27:47 CEST
Masowa zmiana produktu. Maile można odfiltrować po: hubert-zmienia-produkty.
Comment 3 Hubert Gajewski 2009-01-01 15:30:53 CET
Bugspam. Ustawienie numeru wersji.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.