Bug 850 - nie działa
Summary: nie działa
Status: RESOLVED INVALID
Alias: None
Product: www.mozilla-europe.org/pl
Classification: Archiwum
Component: Tłumaczenie (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 krytyczny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
: 851 (view as bug list)
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2006-03-27 06:04 CEST by stanisław czarniawski
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments

Description stanisław czarniawski 2006-03-27 06:04:11 CEST
po ściągnięciu każdej wersji Mozilla 1,7 i zainstalowaniu na xp wersja nie 
odpowiada na kliknięcie(brak reakcji).inne wersje np. Firefox działają 
poprawnie
Comment 1 Hubert Gajewski 2006-03-27 10:12:28 CEST
*** Bug 851 has been marked as a duplicate of this bug. ***
Comment 2 Marek Stępień 2006-09-10 22:00:32 CEST
Do rozwiązywania tego rodzaju problemów służy forum: http://mozillapl.org/forum/

Zamykam.
Comment 3 Marek Stępień 2008-05-01 11:14:03 CEST
Mass change, odfiltruj bugspam po slowie kluczowym: niech-sie-swieci-1-maja. :)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.