Bug 855 - Zakładki i historia powinny być pisane konsekwentnie z małej lub dużej litery
Summary: Zakładki i historia powinny być pisane konsekwentnie z małej lub dużej litery
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2006-04-08 22:32 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-02 03:23 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2006-04-08 22:32:02 CEST
Brakuje polityki pisowni niektórych rzeczy w Firefoksie. W większości miejsc
mamy "zakładki", a czasem pojawiają się "Zakładki". Trzeba by się na coś
zdecydować. Ja proponuję małe litery, poza zwrotami typu: "z menu Zakładki
wybierz". Podobnie jest np. z historią.

Zmieniamy na małe?
Comment 1 Marek Stępień 2006-09-10 18:29:55 CEST
Zmieniamy.

Poprawiłem w 1.8, teraz się biorę za trunk.
Comment 2 Marek Stępień 2006-09-10 18:36:51 CEST
Poprawione w trunk.

fixed
Comment 3 Hubert Gajewski 2006-09-10 19:25:17 CEST
VERIFIED

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.