Bug 861 - Zmienić "Błąd: Galeria 2 wymaga PHP w wersji 4.1.0 i nowsze lub w wersji 5.0.4 i nowsze."
Summary: Zmienić "Błąd: Galeria 2 wymaga PHP w wersji 4.1.0 i nowsze lub w wersji 5.0....
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Pozostałe lokalizacje
Classification: Archiwum
Component: Gallery (show other bugs)
Version: 2.1
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Agnieszka Tomczak-Bednarz
QA Contact: Piotr Komoda
URL:
Depends on:
Blocks: 860
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2006-04-09 12:37 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2006-04-09 12:37:01 CEST
JEST:
Błąd: Galeria 2 wymaga PHP w wersji 4.1.0 i nowsze lub w wersji 5.0.4 i nowsze.
Twoja wersja PHP to %s. Skontaktuj się z administratorem serwera WWW z prośbą o
aktualizację %sPHP%s.

MOJA PROPOZYCJA:
Błąd: Gallery 2 wymaga wersji PHP 4.1.0 lub nowszej albo 5.0.4 lub nowszej.
Zainstalowana wersja PHP to %s. Należy skontaktować się z administratorem
serwera WWW i poprosić go o aktualizację do nowszej wersji, dostępnej w
%switrynie PHP%s.

Nie sprawdzałem, czy mój tekst nie jest za długi.
Comment 1 Agnieszka Tomczak-Bednarz 2006-12-08 15:45:25 CET
Poprawiono - aktualna wersja tłumaczenia dostępna na stronach Gallery 2

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.