Bug 862 - Zmienić "Błąd: Dyrektywa __FILE__ w twoim PHP nie działa poprawnie."
Summary: Zmienić "Błąd: Dyrektywa __FILE__ w twoim PHP nie działa poprawnie."
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Pozostałe lokalizacje
Classification: Archiwum
Component: Gallery (show other bugs)
Version: 2.1
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Agnieszka Tomczak-Bednarz
QA Contact: Piotr Komoda
URL:
Depends on:
Blocks: 860
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2006-04-09 12:45 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2006-04-09 12:45:33 CEST
JEST:
Błąd: Dyrektywa __FILE__ w twoim PHP nie działa poprawnie. Proszę skontaktuj się
z administratorem serwera WWW lub zgłoś problem na forum Galerii.

MP:
Błąd: Dyrektywa __FILE__ w zainstalowanym PHP nie działa poprawnie. Proszę
skontaktować się z administratorem serwera WWW lub zgłosić problem na forum Gallery.

en-us:
Error: your PHP __FILE__ directive is not functioning correctly. Please file a
support request with your webserver administrator or in the Gallery forums.
Comment 1 Agnieszka Tomczak-Bednarz 2006-12-08 15:45:20 CET
Poprawiono - aktualna wersja tłumaczenia dostępna na stronach Gallery 2
Comment 2 Hubert Gajewski 2012-09-21 12:59:50 CEST
Sprawdziłem na http://archives.starbulletin.com/gallery/upgrade/po/pl.po (nie znalazłem pliku w innym miejscu)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.