Bug 865 - Zmienić "Safe mode" na "Tryb bezpieczny"
Summary: Zmienić "Safe mode" na "Tryb bezpieczny"
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Pozostałe lokalizacje
Classification: Archiwum
Component: Gallery (show other bugs)
Version: 2.1
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Agnieszka Tomczak-Bednarz
QA Contact: Piotr Komoda
URL:
Depends on:
Blocks: 860
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2006-04-09 13:29 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2012-09-21 13:04 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2006-04-09 13:29:56 CEST
Korekta pliku update.pl.po. String nr: 18

JEST:
Safe mode

MOJA PROPOZYCJA:
Tryb bezpieczny

en-us:
Safe mode

http://pl2.php.net/features.safe-mode
Comment 1 Agnieszka Tomczak-Bednarz 2006-12-08 15:45:09 CET
Poprawiono - aktualna wersja tłumaczenia dostępna na stronach Gallery 2
Comment 2 Hubert Gajewski 2012-09-21 13:04:08 CEST
Sprawdziłem na http://archives.starbulletin.com/gallery/upgrade/po/pl.po (nie znalazłem pliku w innym miejscu)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.