Bug 866 - Zmienić "Błąd: Twój PHP jest skonfigurowany z wyłączonym wsparciem dla %swyrażeń regularnych%s."
Summary: Zmienić "Błąd: Twój PHP jest skonfigurowany z wyłączonym wsparciem dla %swyra...
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Pozostałe lokalizacje
Classification: Archiwum
Component: Gallery (show other bugs)
Version: 2.1
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Agnieszka Tomczak-Bednarz
QA Contact: Piotr Komoda
URL:
Depends on:
Blocks: 860
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2006-04-09 14:06 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2012-09-21 13:05 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2006-04-09 14:06:23 CEST
Korekta pliku update.pl.po. String nr: 20

JEST:
Błąd: Twój PHP jest skonfigurowany z wyłączonym wsparciem dla %swyrażeń
regularnych%s. Zanim uruchomisz Galerię musisz go włączyć.

MOJA PROPOZYCJA:
Błąd: PHP działa z wyłączoną obsługą %sPerl Compatible Regular Expressions%s
(wyrażenia regularne zgodne z językiem Perl). Należy ją włączyć przed
uruchomieniem Gallery.

en-us:Error: Your PHP is configured without support for %sPerl Compatible
Regular Expressions%s. You must enable these functions before Gallery will run.
Comment 1 Agnieszka Tomczak-Bednarz 2006-12-08 15:45:03 CET
Poprawiono - aktualna wersja tłumaczenia dostępna na stronach Gallery 2
Comment 2 Hubert Gajewski 2012-09-21 13:05:35 CEST
Sprawdziłem na http://archives.starbulletin.com/gallery/upgrade/po/pl.po (nie znalazłem pliku w innym miejscu)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.