Bug 868 - Zmienić "Warning: The set_time_limit() function is disabled in your php by the <b>disabled_functions</b> parameter in php.ini."
Summary: Zmienić "Warning: The set_time_limit() function is disabled in your php by th...
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Pozostałe lokalizacje
Classification: Archiwum
Component: Gallery (show other bugs)
Version: 2.1
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Agnieszka Tomczak-Bednarz
QA Contact: Piotr Komoda
URL:
Depends on:
Blocks: 860
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2006-04-09 15:13 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2012-09-21 13:20 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2006-04-09 15:13:53 CEST
Korekta pliku update.pl.po. String nr: 24

JEST:
Ostrzeżenie: Funkcja set_time_limit() została wyłaczona w twoim PHP, za pomocą
parametru <b>disabled_functions</b> w pliku php.ini. Galeria może funkcjonować z
tym ustawieniem, ale działanie może nie być stabilne. Każda operacja zajmująca
więcej czasu niż %s sekund nie powiedzie się (i w pewnych przypadkach wyświetli
pustą stronę), jak również może prowadzić do utraty danych.

MOJA PROPOZYCJA:
na razie brak

en-us:
Warning: The set_time_limit() function is disabled in your php by the
<b>disabled_functions</b> parameter in php.ini.  Gallery can function with this
setting, but it will not operate reliably.  Any operation that takes longer than
%d seconds will fail (and in some cases just return a blank page) possibly
leading to data corruption.
Comment 1 Hubert Gajewski 2006-04-22 20:32:07 CEST
MOJA PROPOZYCJA:
Ostrzeżenie: Funkcja set_time_limit() została w zainstalowanym PHP wyłączona, za
pomocą parametru <b>disabled_functions</b> w pliku php.ini. Gallery może
funkcjonować z
tym ustawieniem, ale działanie może nie być stabilne. Żadna operacja zajmująca
więcej czasu niż %s sekund(y) nie powiedzie się (w pewnych przypadkach wyświetli
pustą stronę), jak również może prowadzić do utraty danych.

Mam wątpliwości co do zdania: "Gallery może funkcjonować z
tym ustawieniem, ale działanie może nie być stabilne."
Comment 2 Hubert Gajewski 2006-04-22 20:35:28 CEST
Jeszcze inaczej. Tam ma być %d, nie %s:

Ostrzeżenie: Funkcja set_time_limit() została w zainstalowanym PHP wyłączona, za
pomocą parametru <b>disabled_functions</b> w pliku php.ini. Gallery może
funkcjonować z
tym ustawieniem, ale działanie może nie być stabilne. Żadna operacja zajmująca
więcej czasu niż %d sekund(y) nie powiedzie się (w pewnych przypadkach wyświetli
pustą stronę), jak również może prowadzić do utraty danych.

Comment 3 Agnieszka Tomczak-Bednarz 2006-12-08 15:41:35 CET
Poprawiono - aktualna wersja tłumaczenia dostępna na stronach Gallery 2
Comment 4 Hubert Gajewski 2012-09-21 13:17:08 CEST
Jest:
"Ostrzeżenie: Funkcja set_time_limit() została wyłaczona w zainstalowanym PHP za pomocą "
"parametru <b>disabled_functions</b> w pliku php.ini. Galeria może funkcjonować z tym "
"ustawieniem, ale działanie może nie być stabilne. Żadna operacja zajmująca więcej czasu niż %"
"d sekund(y) nie powiedzie się (w pewnych przypadkach wyświetli pustą stronę), jak również "
"może prowadzić do utraty danych."

(jest Galeria, zamiast Gallery)
Comment 5 Hubert Gajewski 2012-09-21 13:20:17 CEST
Po chwili zastanowienia - może być.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.