Bug 869 - Zmienić "Aby Galeria działała poprawnie powinieneś zwiększyć ten limit do conajmniej <b>%sMB</b>."
Summary: Zmienić "Aby Galeria działała poprawnie powinieneś zwiększyć ten limit do con...
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Pozostałe lokalizacje
Classification: Archiwum
Component: Gallery (show other bugs)
Version: 2.1
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Agnieszka Tomczak-Bednarz
QA Contact: Piotr Komoda
URL:
Depends on:
Blocks: 860
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2006-04-09 15:32 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2012-09-21 13:19 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2006-04-09 15:32:19 CEST
Korekta pliku update.pl.po. String nr: 27

JEST:
Ostrzeżenie: Aktualna konfiguracja PHP ogranicza dostępną pamięć do %sb
(parametr <b>memory_limit</b> w pliku php.ini). Aby Galeria działała poprawnie
powinieneś zwiększyć ten limit do conajmniej <b>%sMB</b>.

MOJA PROPOZYCJA:
Ostrzeżenie: Aktualna konfiguracja PHP ogranicza dostępną pamięć do %sb
(parametr <b>memory_limit</b> w pliku php.ini). Aby Gallery działało poprawnie
należy zwiększyć ten limit do co najmniej <b>%sMB</b>.

en-us:
Warning: Your PHP is configured to limit the memory to %sb (<b>memory_limit</b>
parameter in php.ini). You should raise this limit to at least <b>%sMB</b> for
proper Gallery operation.
Comment 1 Agnieszka Tomczak-Bednarz 2006-12-08 15:41:30 CET
Poprawiono - aktualna wersja tłumaczenia dostępna na stronach Gallery 2
Comment 2 Hubert Gajewski 2012-09-21 13:19:02 CEST
Sprawdziłem na http://archives.starbulletin.com/gallery/upgrade/po/pl.po (nie znalazłem pliku w innym miejscu).

Jest:
"Ostrzeżenie: Aktualna konfiguracja PHP ogranicza dostępną pamięć do %sb (parametr "
"<b>memory_limit</b> w pliku php.ini). Aby galeria działała poprawnie należy zwiększyć ten "
"limit do co najmniej <b>%sMB</b>."

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.