Bug 874 - URL i pliki nie działają prawidłowo
Summary: URL i pliki nie działają prawidłowo
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Sunbird/Lightning
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: trunk
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Irek Chmielowiec
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2006-04-14 09:44 CEST by Mariusz Dawidowski
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Mariusz Dawidowski 2006-04-14 09:44:49 CEST
Przy dodawaniu nowych wydarzeń nie można załączyć plików. Brakuje też możliwości
uruchomienia adresu URL wcześniej wpisanego. Tłumaczenie na pierwszej zakładce
jest błędne. Zamiast prywatność jest priwatność. Dotyczy t polskiej wersji
Comment 1 Marek Stępień 2006-05-16 20:44:38 CEST
Kwestie techniczne, nie dotyczą lokalizacji. To jest wersja alfa i wiele rzeczy
w niej ma prawo nie działać.

Priwatność to duplikat innego błędu.

Invalid.
Comment 2 Hubert Gajewski 2008-05-03 06:27:49 CEST
Masowa zmiana produktu. Maile można odfiltrować po: hubert-zmienia-produkty.
Comment 3 Hubert Gajewski 2009-01-01 15:30:54 CET
Bugspam. Ustawienie numeru wersji.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.