Bug 875 - Błąd w tłumaczeniu
Summary: Błąd w tłumaczeniu
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P1 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2006-04-15 03:40 CEST by Krzysztof Młodożeniec
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Krzysztof Młodożeniec 2006-04-15 03:40:44 CEST
Znalazłem błąd w tłumaczeniu. We właściwościach linkowanego obrazka znajduje się
pole "Zostanie otworzony w:" a powinno być "Zostanie otwarty w:"
Comment 1 Marek Stępień 2006-04-15 13:05:23 CEST
Obie formy są poprawne. http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=41405

Przy czym osobiście uważam "otwarty" za odpowiednik angielskiego przymiotnika
"open", a "otworzony" - imiesłowu "opened".

Invalid.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.