Bug 878 - Zwiększanie bezproblemowego korzystania. ;)
Summary: Zwiększanie bezproblemowego korzystania. ;)
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.thunderbird.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Marek Stępień
URL: http://thunderbird.pl/conowego-1.5.0....
: 877 (view as bug list)
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2006-04-22 12:10 CEST by Michał Listos
Modified: 2006-04-22 17:27 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Michał Listos 2006-04-22 12:10:07 CEST
Tłumaczenie:

Thunderbird 1.5.0.2 zawiera poprawki bezpieczeństwa i stabilności, które
zwiększają bezproblemowe korzystanie z poczty elektronicznej.

Oryginał:

Thunderbird 1.5.0.2 provides stability and security enhancements that are part
of our ongoing program to provide a safer email experience for our users. 

Sugestia tłumaczenia:

Thunderbird 1.5.0.2 zawiera poprawki bezpieczeństwa i stabilności, będące
częścią naszego programu mającego na celu zwiększenie bezpieczeństwa korzystania
z poczty elektronicznej.
Comment 1 Michał Listos 2006-04-22 12:13:50 CEST
*** Bug 877 has been marked as a duplicate of this bug. ***
Comment 2 Marek Stępień 2006-04-22 17:27:20 CEST
Heh. Pośpiech nie popłaca. ;-)

Poprawione.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.