Bug 880 - Zmienić "Maksymalny rozmiar wysyłu"
Summary: Zmienić "Maksymalny rozmiar wysyłu"
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Pozostałe lokalizacje
Classification: Archiwum
Component: Gallery (show other bugs)
Version: 2.1
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Agnieszka Tomczak-Bednarz
QA Contact: Piotr Komoda
URL:
Depends on:
Blocks: 860
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2006-04-22 20:18 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2012-09-21 13:26 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2006-04-22 20:18:21 CEST
Korekta pliku update.pl.po. String nr: 32

JEST:
Maksymalny rozmiar wysyłu

MOJA PROPOZYCJA:
brak

Chodzi tutaj o POST z protokołu HTTP. Chwilowo dałem "Maksymalny rozmiar POST",
ale to nie jest za dobre. Jakieś propozycje?

en-us:
Maximum POST size
Comment 1 Agnieszka Tomczak-Bednarz 2006-12-08 15:41:04 CET
Poprawiono - aktualna wersja tłumaczenia dostępna na stronach Gallery 2
Comment 2 Hubert Gajewski 2012-09-21 13:26:34 CEST
Sprawdziłem na http://archives.starbulletin.com/gallery/upgrade/po/pl.po (nie znalazłem pliku w innym miejscu).

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.