Bug 881 - Zmienić "Powinieneś zwiększyć ten limit"
Summary: Zmienić "Powinieneś zwiększyć ten limit"
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Pozostałe lokalizacje
Classification: Archiwum
Component: Gallery (show other bugs)
Version: 2.1
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Agnieszka Tomczak-Bednarz
QA Contact: Piotr Komoda
URL:
Depends on:
Blocks: 860
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2006-04-22 21:00 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2012-09-21 13:30 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2006-04-22 21:00:04 CEST
Korekta pliku update.pl.po. String nr: 33

JEST:
Ostrzeżenie: Aktualna konfiguracja PHP nie pozwala na przesyłanie danych
większych niż %sb (parametr <b>post_max_size</b> w pliku php.ini). Powinieneś
zwiększyć ten limit, aby umożliwić uploadowanie większch plików.

MOJA PROPOZYCJA:
Ostrzeżenie: Aktualna konfiguracja PHP nie pozwala na wysyłanie danych większych
niż %sb (parametr <b>post_max_size</b> w pliku php.ini). Należy zwiększyć ten
limit, aby umożliwić wysyłanie większych plików.

en-us:
Warning: Your PHP is configured to limit the post data to a maximum of %sb
(<b>post_max_size</b> parameter in php.ini). You should raise this limit to
allow uploading bigger files.
Comment 1 Agnieszka Tomczak-Bednarz 2006-12-08 15:41:00 CET
Poprawiono - aktualna wersja tłumaczenia dostępna na stronach Gallery 2
Comment 2 Hubert Gajewski 2012-09-21 13:30:12 CEST
Sprawdziłem na http://archives.starbulletin.com/gallery/upgrade/po/pl.po (nie znalazłem pliku w innym miejscu).

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.