Bug 883 - Zmienić "Twój serwer WWW nie wspiera lokalizacji"
Summary: Zmienić "Twój serwer WWW nie wspiera lokalizacji"
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Pozostałe lokalizacje
Classification: Archiwum
Component: Gallery (show other bugs)
Version: 2.1
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Agnieszka Tomczak-Bednarz
QA Contact: Piotr Komoda
URL:
Depends on:
Blocks: 860
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2006-04-22 21:24 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2012-09-21 13:31 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2006-04-22 21:24:15 CEST
Korekta pliku update.pl.po. String nr: 35

JEST:
Twój serwer WWW nie wspiera lokalizacji. Aby włączyć wsparcie dla dodatkowych
języków, proszę poinstruować administratora systemu, aby przekonfigurował PHP z
włączoną opcją %sgettext%s.

MOJA PROPOZYCJA:
Serwer WWW nie wspiera lokalizacji. Aby dodać obsługę dodatkowych języków,
należy poprosić administratora systemu o włączenie opcji %sgettext%s w
konfiguracji PHP.

en-us:
Your webserver does not support localization. To enable support for additional
languages please instruct your system administrator to reconfigure PHP with the
%sgettext%s option enabled.
Comment 1 Agnieszka Tomczak-Bednarz 2006-12-08 15:39:17 CET
Poprawiono - aktualna wersja tłumaczenia dostępna na stronach Gallery 2
Comment 2 Hubert Gajewski 2012-09-21 13:31:50 CEST
Sprawdziłem na http://archives.starbulletin.com/gallery/upgrade/po/pl.po (nie znalazłem pliku w innym miejscu).

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.