Bug 884 - Zmienić "Twój PHP nie zawiera funkcji %sbind_textdomain_codeset%s"
Summary: Zmienić "Twój PHP nie zawiera funkcji %sbind_textdomain_codeset%s"
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Pozostałe lokalizacje
Classification: Archiwum
Component: Gallery (show other bugs)
Version: 2.1
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Agnieszka Tomczak-Bednarz
QA Contact: Piotr Komoda
URL:
Depends on:
Blocks: 860
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2006-04-22 22:29 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2012-09-21 13:32 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2006-04-22 22:29:56 CEST
Korekta pliku update.pl.po. String nr: 36

JEST:
Twój PHP nie zawiera funkcji %sbind_textdomain_codeset%s. To oznacza, że Galeria
może nie wyświetlać prawidłowych znaków dodatkowych dla pewnych języków.

MOJA PROPOZYCJA:
W zainstalowanym PHP brakuje funkcji %sbind_textdomain_codeset%s. Oznacza to, że
Gallery może nieprawidłowo wyświetlać znaki diakrytyczne niektórych języków.

Nie mam pomysłu na "extended characters", a "extended characters for some
languages" oznacza tutaj przede wszystkim znaki diakrytyczne.

en-us:
Your PHP is missing the function %sbind_textdomain_codeset%s. This means Gallery
may display extended characters for some languages incorrectly.
Comment 1 Agnieszka Tomczak-Bednarz 2006-12-08 15:39:08 CET
Poprawiono - aktualna wersja tłumaczenia dostępna na stronach Gallery 2
Comment 2 Hubert Gajewski 2012-09-21 13:32:32 CEST
Sprawdziłem na http://archives.starbulletin.com/gallery/upgrade/po/pl.po (nie znalazłem pliku w innym miejscu).

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.