Bug 887 - Błędne odwołanie do menu
Summary: Błędne odwołanie do menu
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2006-04-24 21:24 CEST by Sebastian Murawski
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments
Błędy w odwołaniu do menu (18.20 KB, image/png)
2006-04-24 21:25 CEST, Sebastian Murawski
no flags Details
Patch, 1.8&Trunk (2.67 KB, patch)
2006-05-23 01:15 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Sebastian Murawski 2006-04-24 21:24:04 CEST
W oknie informacyjnym o zapisie haseł i ustanowieniu hasła głównego są błędne
odwołania do menu programu (końcowa część okna).
Comment 1 Sebastian Murawski 2006-04-24 21:25:01 CEST
Created attachment 736 [details]
Błędy w odwołaniu do menu
Comment 2 Marek Stępień 2006-05-23 01:15:59 CEST
Created attachment 740 [details]
Patch, 1.8&Trunk

Ostatni akapit to pozostałość lokalizacji Mozilla Suite, na której w dużej
części bazuje Thunderbird. Jakoś uciekł naszej uwadze przy migracji. Usuwam
ten akapit w całości, tak jak to zostało zrobione w angielskiej wersji.

Patch przy okazji zmienia literę "G" w słowach "główne hasło" na małą i
odwraca je na "hasło główne". ;-)
Comment 3 Marek Stępień 2006-05-23 01:18:35 CEST
Poprawione w trunk (3.0) i 1.8 branch (2.0).

Pitreck może rozważyć, czy chce mieć to poprawione również w 1.8.0 (Tb 1.5.0.5,
na 1.5.0.4 jest już za późno).
Comment 4 Marek Stępień 2006-05-23 01:19:15 CEST
.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.